Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin zakupu biletów on line

Wybór spektaklu
Wybór miejsca
Dane osobowe
Zapłata

Regulamin sprzedaży biletów on-line w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

§ 1
Ogólne zasady

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży biletów on-line na Wydarzenia odbywające się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
 2. Sprzedaż i dystrybucję biletów on-line prowadzi Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, NIP: 669-050-47-89, REGON: 000279433, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzony przez Gminę-Miasto Koszalin.
 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w ramach sprzedaży biletów on-line są wykorzystywane w celu realizacji zadań określonych w zapisach Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych oraz godzin pracy Biura Organizacji Widowni publikowane są na stronie www.btd.koszalin.pl

§ 2
Informacje dla osób z niepełnosprawnością

 1. Teatr jest przystosowany na wizyty widzów niepełnosprawnych, w tym także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Teatr wyposażony jest w udogodnienia architektoniczne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim po terenie holu, foyer oraz widowni: Dużej Sceny i Małej Sceny.
 3. Na widownię Dużej Sceny i Małej Sceny można wjechać windą.
 4. Przed budynkiem Teatru na ulicy Modrzejewskiej / Plac Teatralny znajdują się miejsca parkingowe, w tym oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoby, które potrzebowałyby dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni minimum 3 dni przed wizytą w Teatrze, w celu omówienia szczegółów.

§ 3
Zakup biletów on-line

 1. Zakup biletów w systemie elektronicznym oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu zakupu biletów on-line za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.btd.koszalin.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia procedur zakupu biletów określonych na stronie www.bilety.btd.koszalin.pl:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
  3. w przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podczas zamawiania zaznaczyć opcję „faktura” i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia,
  4. uiszczenia zapłaty za zamówienie przez system płatności,
  5. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail,
  6. w momencie potwierdzenia przez operatora systemu przyjęcia płatności, na adres e-mailowy wskazany przez Kupującego, przesyłany jest bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku. Każdy bilet zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko Kupującemu,
  7. wydrukowania biletu po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 3. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 4. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzone przez bank Kupującego wciągu 60 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu biletu i jego weryfikacji.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo biletu on-line. Udostępnianie go osobom trzecim lub przekazywanie numeru zamówienia może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu.
 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia on-line.
 9. Płatności za bilety obsługiwane są przez firmę PayPro S.A., 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, właściciela serwisu internetowego www.przelewy24pl. Brak bankowego potwierdzenia zapłaty, o którym mowa w § 3 ust.5 regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailowo przez operatora płatności – Firmę PayPro S.A. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mailem na adres: serwis@przelewy24.pl
 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzyma paragonu fiskalnego.
 12. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie on-line jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 13. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
 14. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzenie cen promocyjnych, nie ma wpływu na ceny biletów zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany cen czy warunków akcji promocyjnej.
 15. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego Wydarzenia.
 16. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 17. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem on-line, nie oznacza braku biletów w kasie Teatru
 18. Za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line, nie ma możliwości zakupu karnetu.

§ 4
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Zwroty biletów w systemie sprzedaży on-line są możliwe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Teatru - w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru.
 2. Informacje o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru są publikowane na stronie internetowej www.btd.koszalin.pl oraz przekazywane telefonicznie lub na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, przyjmowanie zwrotów biletów oraz dokonywanie zwrotu równowartości ceny zakupionego biletu on-line odbywać się będzie w terminie 14 dni po odwoływanym Wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany w formie gotówkowej w kasie Teatru lub przelewem bankowym. W przypadku zwrotu za bilety zakupione drogą elektroniczną, należy przesłać bilet on-line:
  1. na adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin,
  2. na adres e-mail: bilety@btd.koszalin.pl oraz dołączyć informację: imię, nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mailowy podany w zamówieniu, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot,
  3. dostarczyć osobiście.
 4.  W przypadku rezygnacji Kupującego nie jest możliwy zwrot biletów. Istnieje możliwość przepisania biletów na inne Wydarzenie najpóźniej na 3 dni przed danym Wydarzeniem, na które zostały zakupione bilety - w godzinach pracy Biura Organizacji Widowni.
 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakupu biletów na wskazany adres e-mailowy: bilety@btd.koszalin.pl lub osobiście w godzinach pracy Biura Organizacji Widowni.

§ 5
Ochrona danych osobowych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży biletów on-line jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin, NIP: 669-050-47-89, REGON: 000279433, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzony przez Gminę-Miasto Koszalin.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie sprzedaży biletów on-line jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia (sprzedaży biletów on-line) i niezbędnego kontaktu z Kupującym.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba będąca Inspektorem Ochrony Danych, z którą można skontaktować się:
  1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie w Koszalinie, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin
  2. e-mailowo pod adresem: iodo@btd.koszalin.pl
  3. telefonicznie: 94 342-20-58.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
  3. do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora danych.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Administrator dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w celu należytego świadczenia usług.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.btd.koszalin.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane oraz skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów on-line. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołania Wydarzenia, Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie. Dodatkowo informacje o wszelkich zmianach są publikowane na stronie Teatru pod adresem www.btd.koszalin.pl
 5. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie. Prosimy o przybycie do Teatru z wyprzedzeniem.
 6. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia się Wydarzenia wskazanego na bilecie. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W przypadku Wydarzeń odbywających się na Dużej Scenie, spóźnieni Widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc wskazanych przez obsługę widowni. W przypadku Wydarzeń prezentowanych na Małej Scenie lub Scenie na Zapleczu, spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczani na salę teatralną - w takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuję prawo do zwrotu lub wymiany biletu.
 7. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
 8. Podczas trwania Wydarzenia obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.
 9. Na widowni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 10. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 11. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.
 12. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 13. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bilety.btd.koszalin.pl oraz w Biurze Organizacji Widowni.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 04 czerwca 2018 r.