Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Twój koszyk jest pusty!

Obowiązek informacyjny

Wybór spektaklu
Wybór miejsca
Dane osobowe
Zapłata

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego z   siedzibą  w  Koszalinie przy   Placu Teatralnym 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod nr 1, NIP 669-05-04-789 (zwanym dalej „Administratorem”)    

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas zakładania konta, a także   później,  w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na https://bilety.btd.koszalin.pl przy rezerwacjach telefonicznych, bezpośrednich i e-mailowych oraz przy okazji organizacji konkursów, warsztatów, akcji promocyjnych, itp.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tomasz Ogonowski, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin
 • kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
 • kontakt telefoniczny: 94 342-20-58
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

  Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT.   

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do   wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z https://bilety.btd.koszalin, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi zwrotu biletów,
 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy   też   Państwa   dane   osobowe   w   celach   wskazanych   poniżej,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na https://bilety.btd.koszalin.pl
 • prowadzenie   wobec Państwa  działań promocyjno-marketingowych dotyczących wydarzeń w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie,
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności, za odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie   bezpieczeństwa   usług,   które  świadczymy  drogą   elektroniczną, w  tym  egzekwowanie przestrzegania   zasad   wewnętrznych   oraz   przeciwdziałanie   oszustwom   i   nadużyciom,
 • monitorowanie   Państwa   aktywności   oraz   wszystkich   innych   użytkowników   np.   wyszukiwania   słów kluczowych, przeprowadzenia  badań  i  analiz  między innymi  pod  kątem funkcjonalności  serwisu,  poprawy  działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa   Państwa   próśb   przekazywanych   w   szczególności  do Biura Obsługi Widza oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych oraz warsztatów i innych działań popularno–edukacyjnych,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie   danych   dla   celów   archiwizacyjnych,   oraz   zapewnienie   rozliczalności  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu na to odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w innych celach, jak:

 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • dostarczanie Repertuaru Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,
 • informacja o odwołanych wydarzeniach organizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora (Inspektor Ochrony Danych, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1; 75-729 Koszalin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora (iodo@btd.koszalin.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Zakres podawanych danych osobowych

Wymóg   podania   danych   osobowych związany   jest   z   zawarciem   z   Państwem   umowy   oraz  jej wykonaniem (świadczeniem usługi). Zakres danych obejmuje:

 • adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu (w przypadku kupna biletu bez rejestracji) lub
 • adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu, hasło i login (w przypadku logowania się na konto) lub
 • adres e-mail, hasło, login, Imię i Nazwisko, adres firmy, numer telefonu, NIP (w przypadku logowania się na konto dla firm).

Jeśli   z   jakiegoś   powodu   nie   podadzą   Państwo   tych   danych   osobowych,   niestety   nie   będziemy   mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe przez Państwa korzystanie z https://bilety.btd.koszalin lub/i uczestnictwo w: warsztatach, konkursach, akcjach promocyjnych, itp. 

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego „RODO”), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w   tym   profilowaniu,   a   także   prawo   do   wyrażenia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   Państwa   danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w   odniesieniu   do   żądania   sprostowania   danych:   w   razie   zauważenia,   że   dane   są   nieprawidłowe   lub niekompletne,
 • w   odniesieniu   do   żądania   usunięcia   danych:   gdy   dane   nie   będą   już   niezbędne   do   celów,   dla   których zostały zebrane przez Administratora lub gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na   okres  pozwalający   nam   sprawdzić   prawidłowość   tych danych.

Mają też Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym  jest Generalny  Inspektor Ochrony Danych  Osobowych  (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, można skorzystać gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Państwa   dane   osobowe   udostępniamy Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  zapewniających usługi płatnicze  lub  przeprowadzających audyty. Możemy  też przekazać  Państwa  dane   osobowe   organom   publicznym   walczącym   z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wydarzenia, na które nabyto bilet (lub innych organizowanych w BTD wydarzeń, typu warsztaty, itp.), a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia ww. wydarzeń.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku organizacji  konkursów  oraz akcji promocyjnych  – będziemy przetwarzać   Państwa   dane   przez   czas   ich   trwania   i   okres   rozliczenia   wręczania   nagród, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia zakończenia konkursu lub akcji promocyjnej (nie dotyczy to jedynie przechowywania w celu rozliczalności – patrz niżej)   

W  celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów   je   zawierających   dla   udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych   i   umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.