Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie
Twój koszyk jest pusty!

Obowiązek informacyjny

Wybór spektaklu
Wybór miejsca
Dane osobowe
Zapłata

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego z siedzibą w Koszalinie przy Placu Teatralnym 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod nr 1, NIP 669-05-04-789 (zwanym dalej „Administratorem”)    

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas zakładania konta, a także   później,  w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na https://bilety.btd.koszalin.pl przy rezerwacjach telefonicznych, bezpośrednich i e-mailowych oraz przy okazji organizacji konkursów, warsztatów, akcji promocyjnych, itp.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tomasz Ogonowski, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1, 75-729 Koszalin
 • kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: iodo@btd.koszalin.pl
 • kontakt telefoniczny: 94 342 20 58
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

  Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT.   

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do   wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z https://bilety.btd.koszalin, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi zwrotu biletów,
 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na https://bilety.btd.koszalin.pl
 • prowadzenie wobec Państwa  działań promocyjno-marketingowych dotyczących wydarzeń w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie,
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności, za odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie   oszustwom i nadużyciom,
 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod  kątem funkcjonalności serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Widza oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych oraz warsztatów i innych działań popularno–edukacyjnych,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu na to odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w innych celach, jak:

 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • dostarczanie Repertuaru Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,
 • informacja o odwołanych wydarzeniach organizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora (Inspektor Ochrony Danych, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 1; 75-729 Koszalin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora (iodo@btd.koszalin.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Zakres podawanych danych osobowych

Wymóg podania danych osobowych związany jest z zawarciem z Państwem umowy oraz jej wykonaniem (świadczeniem usługi). Zakres danych obejmuje:

 • adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu (w przypadku kupna biletu bez rejestracji) lub
 • adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu, hasło i login (w przypadku logowania się na konto) lub
 • adres e-mail, hasło, login, Imię i Nazwisko, adres firmy, numer telefonu, NIP (w przypadku logowania się na konto dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe przez Państwa korzystanie z https://bilety.btd.koszalin lub/i uczestnictwo w: warsztatach, konkursach, akcjach promocyjnych, itp. 

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego „RODO”), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w razie zauważenia, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres  pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Mają też Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym  jest Generalny  Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, można skorzystać gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Państwa dane osobowe udostępniamy Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniających usługi płatnicze lub  przeprowadzających audyty. Możemy też przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wydarzenia, na które nabyto bilet (lub innych organizowanych w BTD wydarzeń, typu warsztaty, itp.), a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia ww. wydarzeń.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku organizacji  konkursów  oraz akcji promocyjnych – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia zakończenia konkursu lub akcji promocyjnej (nie dotyczy to jedynie przechowywania w celu rozliczalności – patrz niżej)   

W  celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.